Programovanie diaľkového ovládača RCU 4.0

1. Stlačte tlačidlo SET v oblasti “TV” (dióda sa rozvieti na červeno) a držte ho
stlačené na cca 3 sekundy, až pokým sa červená dióda nerozsvieti ešte jasnejším
svetlom.

2. Stlačte tlačidlo POWER v oblasti “TV”, červená dióda začne blikať.

3. Otočte diaľkový ovládač televízora a diaľkový ovládač STB oproti sebe (IR diódy
oproti seba) na vzdialenosť cca 3 cm a stlačte tlačidlo POWER na diaľkovom
ovládaní televízora.
Úspešné prenesenie kódu z ovládača televízora do ovládača prijímača Vám bude
signalizovať červená dióda 3x zablikaním. Ak dióda 3x nezabliká, pokus opakujte,
pokým sa kód úspešne nepreniesie.

4. Opakovaním krokov 2 a 3 postupne prenesiete kódy aj pre ostatné tlačítka v
oblasti „TV“. Opätovným stlačením tlačidla „SET“ opustíte stav učenia.