HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) je funkcia, ktorá vám umožní ovládať viaceré zariadenia pripojené cez HDMI pomocou jediného diaľkového ovládania. Nasledujúce kroky vás prevedú procesom nastavenia HDMI-CEC na vašom set-top boxe (STB).

Ako pristúpiť k nastaveniam HDMI-CEC na STB:

Zapnite váš STB a televízor.
Pomocou diaľkového ovládania pre STB otvorte hlavné menu –Nastavenia – HDMI CEC

Vysvetlenie jednotlivých nastavení HDMI-CEC:
HDMI+CEC: Vypnúť: Táto možnosť úplne deaktivuje funkciu HDMI-CEC na vašom STB.


Jednoduché: Zjednodušený režim, ktorý povoľuje základné funkcie CEC bez potreby manuálneho nastavovania.


Expertné: Umožňuje vám pristupovať ku všetkým nastaveniam a príkazom HDMI-CEC pre pokročilé konfigurácie.

 

CEC RCP (TV->STB): Umožňuje televízoru posielať ovládacie príkazy do STB, ako sú príkazy z diaľkového ovládania.
Audio systém CEC: Riadi, či STB môže ovládať audio systém televízora cez HDMI-CEC.
Stav pripojenie CEC: Keď je zapnutá, STB signalizuje televízoru, že je aktívnym zdrojom signálu.
Standby režim CEC: Táto možnosť umožňuje STB prepnúť televízor do pohotovostného režimu a naopak.
CEC príkaz: Poskytuje prístup k odosielaniu špecifických CEC príkazov medzi zariadeniami.
CEC Dest Address: Identifikuje cieľové zariadenie v HDMI-CEC sieti, čo umožňuje komunikáciu medzi STB a televízorom.
Poslať príkaz: Umožňuje manuálne odoslať špecifický CEC príkaz do iného zariadenia pripojeného cez HDMI k STB, alebo k zariadeniu, ktoré je zapojené cez HDMI v rozvode (napr. audio zariadenie pripojené cez HDMI k TV, ktorý je pripojený k STB)

Odporúčané nastavenia pre bežné použitie:

Pre väčšinu používateľov odporúčame nastaviť HDMI-CEC na režim „Jednoduché“ a iba pri neobvyklých zapojeniach, alebo nefunkčnosti niektorých funkcií HDMI-CEC zapnúť režim „Expertné“ pre maximálnu kontrolu a flexibilitu.

Uistite sa, že:
CEC RCP (TV->STB) je zapnuté, aby mohla televízia ovládať STB.
Audio systém CEC je zapnuté, ak chcete, aby STB riadilo zvuk televízora.
Stav pripojenie CEC je zapnuté pre automatickú detekciu STB ako zdroja signálu.
Standby režim CEC je zapnuté pre ovládanie napájania televízora pomocou STB.
Vždy skontrolujte kompatibilitu a špecifické funkcie HDMI-CEC vašej televízie, pretože niektoré funkcie môžu byť dostupné len na určitých modeloch alebo môžu vyžadovať špecifické nastavenia na strane televízora.

Nastavenie príkazov HDMI-CEC

Príkazy HDMI-CEC sú špecifické funkcie, ktoré umožňujú interakciu medzi vašim STB a inými zariadeniami pripojenými cez HDMI, ako sú televízory, zosilňovače alebo iné zariadenia. Tieto príkazy môžu pomôcť so špecifickými nastaveniami pre lepšiu komunikáciu medzi TV a STB. Nižšie sú popísané niektoré z týchto príkazov a scenáre, pre ktoré sú najvhodnejšie.

Give OSD Name: Tento príkaz slúži na poskytnutie alebo aktualizáciu názvu zobrazeného na obrazovke (OSD – On-Screen Display) pre STB.
Kedy použiť: Ak chcete, aby sa na televízore zobrazoval špecifický, ľahko rozpoznateľný názov pre STB, čo je užitočné, ak máte viacero HDMI zariadení.


Request Active Source: Tento príkaz žiada, aby sa STB nastavilo ako aktívny zdroj signálu.
Kedy použiť: Použite po zapnutí televízora a STB, ak chcete, aby televízor automaticky prepol na správny HDMI vstup, na ktorom je STB pripojené.


System Standby: Príkaz umožňuje poslať všetkým zariadeniam v HDMI-CEC sieti signál, aby prešli do pohotovostného režimu.
Kedy použiť: Použite, keď chcete vypnúť všetky zariadenia naraz, napríklad keď končíte večerné sledovanie filmu a idete spať.

Ďalšie príkazy, ako sú:

Set OSD Name: Nastavuje konkrétny názov pre zariadenie, ktorý sa zobrazí na OSD.


Sys_aud_Mode_Req(on/off): Prepnutie systémového zvuku medzi rôznymi zariadeniami.

Set_sys_Mode_Req(on/off): Žiadosť o povolenie alebo zakázanie systémového zvuku.

Give Physical Address: Žiadosť o zariadenie, aby poskytlo svoju fyzickú adresu v rámci HDMI-CEC siete.

Give Device Power Status: Získanie informácie o stave napájania zariadenia.

Scenáre pre použitie konkrétnych CEC príkazov:
Pri zmene názvu zariadenia: Ak ste napríklad pripojili STB a chcete, aby bol na televízore zobrazený ako „uClan“ namiesto generického názvu.
Pri automatickom prepnutí zdroja: Keď sa vrátite od práce a chcete, aby sa televízor a STB automaticky zapli a prešli na váš obľúbený kanál.
Pri vypínaní zariadení: Ak máte domáce kino a chcete jedným stlačením tlačidla vypnúť všetky zariadenia pripojené k televízoru.
Vždy si prečítajte manuál k vášmu televízoru, aby ste zistili, ktoré príkazy HDMI-CEC sú podporované, a pochopili, ako ich správne nastaviť a používať. Nie všetky TV podporujú všetky príkazy, preto je dôležité vedieť, čo je možné v rámci vašej domácej siete dosiahnuť.
CEC Dest Address (Cieľová adresa CEC):
Táto nastavenie určuje adresu zariadenia v rámci HDMI-CEC siete, ktoré má prijať alebo reagovať na príkaz.
Kedy použiť: Toto nastavenie je potrebné konfigurovať, keď chcete zabezpečiť, že príkazy odosielané z vášho STB sú správne prijímané špecifickým zariadením, ako je televízor alebo zosilňovač.

Scenár pre použitie CEC Dest Address:
Ak máte viac zariadení pripojených cez HDMI a chcete odoslať príkaz špecificky len jednému
z nich. Napríklad, ak chcete, aby len televízor (a nie iné pripojené zariadenia) reagoval na
príkaz „System Standby“, musíte nastaviť CEC Dest Address na adresu televízora.
Pri diagnostikovaní problémov s komunikáciou cez HDMI-CEC, kde potrebujete overiť, či
príkazy smerujú na správnu fyzickú adresu zariadenia.


Ako nastaviť CEC Dest Address:
V menu HDMI-CEC nastavení vyberte „CEC Dest Address“.
Zobrazí sa zoznam zariadení s pridelenými adresami. Každé zariadenie bude mať unikátny
identifikátor, napríklad „TV(0x0)“ pre televízor alebo „AudioSystem(0x5)“ pre zosilňovač.
Vyberte zariadenie, ktorému chcete adresovať príkazy.
Uložte nastavenie a vykonajte test, aby ste sa uistili, že komunikácia prebieha správne.

Dôležité upozornenie:
Adresy sú zvyčajne pridelené automaticky a nemusíte ich manuálne meniť, pokiaľ nie sú problémy s rozpoznávaním zariadení.
Ak nie ste si istí, akú adresu máte priradiť, pozrite si manuál vašich zariadení alebo sa obráťte na technickú podporu.
Táto konfigurácia je zvyčajne pre pokročilých používateľov, ktorí potrebujú prispôsobiť alebo riešiť špecifické situácie v ich domácom zábavnom systéme. Väčšina používateľov nikdy nebude musieť meniť „CEC Dest Address“.